Taking too long? Close loading screen.
LOADING...
/เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม

เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ “ ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละพัฒนาตน พัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาของชาติและประชาชน รวมทั้ง เสริมสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสตลอดไป ” ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. [...]

By |เมษายน 5th, 2019|Categories: เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศเจตนารมณ์การปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความโปร่งใส เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

แผ่นป้ายมาสคอต (Mascot) “น้องรุงรัง รักษ์โลก”

By |มีนาคม 25th, 2019|Categories: เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน แผ่นป้ายมาสคอต (Mascot) “น้องรุงรัง รักษ์โลก”

รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

By |มีนาคม 12th, 2019|Categories: เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

By |มกราคม 25th, 2019|Categories: เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity 2019 : IBD2019

รายการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นประกอบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

By |มกราคม 24th, 2019|Categories: เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน รายการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นประกอบการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

สผ. ลดพลาสติก ลดโลกร้อน

By |มกราคม 17th, 2019|Categories: เรื่องเด่นสิ่งแวดล้อม|ปิดความเห็น บน สผ. ลดพลาสติก ลดโลกร้อน
X