วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี วันความหลากหลายทางชีวภาพ

วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563 “ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ”

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ซึ่งสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ได้กำหนดหัวข้อ (theme) สำหรับการจัดงานและ/หรือกิจกรรมในปีนี้คือ “Our Solutions are in Nature” หรือ “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ  ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน ด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่

ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 นี้จะมีกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นหลายกิจกรรม ที่สำคัญคือ

  • การครบกำหนดของแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2011-2020  และเป้าหมายไอจิ
  • การสิ้นสุด ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพของสหประชาชาติ (2011-2020 United Nations Decade on Biodiversity)
  • เตรียมการเริ่มต้น ทศวรรษแห่งสมุทรศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (2021-2030 United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development)
  • เตรียมการเริ่มต้น ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศของสหประชาชาติ (2021-2030 United Nations Decade on Ecosystem Restoration)
  • การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  •  การรับรองกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในระดับโลกฉบับใหม่

และในปีนี้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity Week) ระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ภายใต้หัวข้อต่างๆ ในแต่ละวันดังนี้

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) จะจัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Biodiversity Week) ในระหว่างวันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563 ตามหัวข้อที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.cbd.int/idb/2020
ดาวน์โหลดสัญลักษณ์: https://www.cbd.int/idb/2020/logo

#วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ #InternationalDayforBiologicalDiversity #InternationalDayforBiologicalDiversity2020 #IDB2020#OurSolutionsareinNature #ขจัดปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยวิถีแห่งธรรมชาติ
#BiodiversityWeek #สัปดาห์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ

betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com hd porno türk porno çankaya escort ankara escort eryaman escort