Taking too long? Close loading screen.
LOADING...
/ข่าวประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑

รายงานงบทดลองประจำเดือน

  รายงานงบทดลองประจำเดือน

เปิดรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (หมดเขตรับสมัคร วันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐)

 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

กทส. กำหนดให้มีการประชุมในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

1. การประชุมเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศป่าไม้ เวลา 08.30 - 12.30 น. กำหนดการ หลักการและเหตุผล 2. การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและระดมสมองเครื่องมือ กลไก การจัดการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่สอดคล้องกับพันธกรณีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ เวลา 13.30 - 16.30 น. กำหนดการ หลักการและเหตุผล  

X