การประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุม COP25 CMP15 CMA2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมสัมมนาเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (COP 25) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๕ (CMP 15) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๒ (CMA 2) เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมจำนวน ๑๕๐ คน สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สรุปผลการประชุม COP25 CMP15 CMA2 แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นที่มีการหารือภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และความตกลงปารีส รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี มร.ทิม มาเลอร์ ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย กล่าวรายงาน และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ จาก ดร.อนุสนธิ์ ชินวรรโณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเรื่อง “COP 25: ความก้าวหน้าหรือการย่ำอยู่กับที่ และอนาคตของความตกลงปารีส” รวมไปถึงการนำเสนอสรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๕ (COP 25) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเรื่อง “จากเวทีเจรจาสู่ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย” โดยมีประเด็นต่างๆ ดังนี้ ๑. การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contributions) ๒. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียและความเสียหาย (Adaptation and Loss & Damage) ๓.แนวทางและกลไกความร่วมมือตามข้อ ๖ ของความตกลงปารีส (Cooperative Approaches and Mechanism Under Article 6 of the Paris Agreement) ๔. กรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (Transparency) ๕. การเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ๖. มุมมองของภาคเอกชนต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามความตกลงปารีส
และ ๗. มุมมองเชิงการเมือง ประเด็นที่ควรจับตามอง และความเชื่อมโยงกับกรอบความร่วมมืออื่น จากผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมการประชุม COP25 โดยความเห็นจากการประชุมฯ สผ. จะนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama betpark giriş free shop sigara sistre cila epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno porno izle istanbul escort balıkesir escort