การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วย ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการองค์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมของ อพ.สธ. – สผ. ๒ ) สรุปผลการประชุมคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๓ ) การจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑ ) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน) และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ ) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๓ ) การปรับแก้ไขแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis