การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖