แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่อง สผ.
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่อง สผ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คู่มือบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

แผนการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร