กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

ในระยะแรกได้ออกเป็นกฏกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกเป็นกฏกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม